آيين نامه اجرايي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار | بلاگ

آيين نامه اجرايي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مهندسی بهداشت محیط

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل

آيين نامه اجرايي اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

فصل اول

 كليات :

1 : طبق تبصره 1 ماده 196 قانون كار ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد .

2 : طبق بخشنامه شماره 8621 مورخ 8/5/82 صادره از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كارخانه ها موظفند حداقل ساليانه يكبار نسبت به اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار خود اقدام نمايند .

3 : اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار طبق بخشنامه مذكور لازم است قبل از شروع معاينات دوره أي صورت گيرد .

4 : شناسايي كليه مشاغل موجود در كارخانه ، عوامل زيان آور هريك از آنها و بررسي اقدامات كنترلي انجام شده به عهده كارشناس بهداشت حرفه اي مي باشد .

5 : تشخيص عوامل زيان آوري كه نياز به ارزيابي و بررسي دارند به عهده كارشناس بهداشت حرفه اي مي باشد.

فصل دوم

 اهداف :

هدف از اندازه گيري عوامل زيان آور دستيابي به مقادير واقعي عوامل زيان آور موجود در محيط كار و مقايسه آنها با مقادير استاندارد و در صورت نياز انجام اقدامات كنترلي مي باشد .

فصل سوم

فراخواني پيمانكار :

1 : از شركت هاي فعال در سنجش عوامل زيان آور استعلام شود .

2 : دارا بودن مجوز فعاليت در زمينه اندازه گيري از سوي يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و گواهي نامه كاليبره بودن دستگاههاي كاليبره كننده ازسوي شركت طرف قرار دادالزامي است .

3 :پاسخ استعلام ها  و تعرفه هاي پيشنهادي بررسي و يكي از شركت ها جهت ارزيابي عوامل زيان آور انتخاب گردد .

4 : اطلاعات مورد نياز جهت اندازه گيري شامل نقشه كارگاه ، هدف ، روش ، تعداد نقاط اندازه گيري ، روز و ساعت اندازه گيري به شركت طرف قرارداد اعلام گردد .

5 : كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي كارخانه موظف است در هنگام ارزيابي عوامل زيان آور . اپراتور سنجش را بطور تمام وقت همراهي نمايد .

فصل چهارم

 ارزيابي

بخش اول  - صدا  :

الف - اهداف ارزيابي صدا شامل موارد زير مي باشد :

        ·اندازه گيري صداي يك دستگاه معين براي اهداف صنعتي .

        ·اندازه گيري به منظور تعيين منابع اصلي توليد صدا .

        ·اندازه گيري محيطي صدا .

        ·اندازه گيري مشخص نمودن ميزان مواجهه كارگران .

        ·اندازه گيري به منظور آناليز فركانسي .

        ·اندازه گيري براي تعيين روش و چگونگي كنترل صدا .

ب - روش هاي اندازه گيري جهت دستيابي به هريك از اهداف شش گانه ذكر شده يكي از موارد زير مي باشد :

    ·اندازه گيري و ارزيابي محيطي : از اين روش براي تعيين و مشخص نمودن توزيع تراز فشار صوت و محدوه هاي خطر دركارگاه و همچنين تعيين منابع اصلي صوت براي كنترل صدا استفاده مي شود .

   اندازه گيري به منظور ارزيابي مواجهه كارگر : اندازه گيري بايد در محل هاي تردد كارگر و در ناحيه شنوايي وي انجام شود .

ج اجرا :

        ·نقشه سالن هايي كه كارگران در معرض صدا مي باشند تهيه شود . اين نقشه لازم است دربرگيرنده موارد زير باشد :

      - محل استقرار كليه منابع توليد كننده صدا ( ماشين آلات ، فن ها و . ) .

      - محل تردد افراد

        ·اطلاعات تكميلي نقشه : اين اطلاعات با يد پاسخگوي سئوالاتي همانند موارد زير باشد :

-     تعداد منابع توليد كننده صدا و نوع صداي آن از نظر زمان تداوم شامل پيوسته ( يكنواخت . متغير بازمان و منقطع ) ، ضربه اي و كوبه اي باشد .

-         شرايط و موانعي كه سبب جذب ، انعكاس و رزونانس مي شود .

-         ميانگين ساعت كار ماشين آلات بر حسب سال ، ماه و روز .

-         تعداد افراد شاغل بر روي هر ماشين و در هر سالن در هر شيفت .

-         مدت زمان ساعت كاري ، اضافه كاري و بررسي گردش كار .

        ·تعيين نقاط اندازه گيري بر روي نقشه و اجراي آن در سالن .

        ·هماهنگي با امور فني جهت بررسي اجمالي منابع صدا و سرويس دستگاههاجهت حذف منابع ثانويه توليد صدا .

    ·تعيين تاريخ روز و ساعت انجام اندازه گيري و اعلام آن به پيمانكار طرف قرارداد و همچنين به واحد هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي هاي لازم با در نظر گرفتن اين نكته كه روز تعيين شده طبق پيش بيني ، پركارترين روز كاري ماشين آلات موجود در محيط هاي كاري مورد نظر باشد .

    ·در روز اندازه گيري به اين امر توجه شود كه هيچ دستگاهي خارج از دستگاههاي تعريف شده و روتين سالن به آن قسمت اضافه نشده باشد .

        ·در فرم اندازه گيري محلي براي ثبت صدا در شرايط عادي و غير عادي در نظر گرفته شود .

بخش دوم ارتعاش :

الف - اهداف ارزيابي ارتعاش شامل موارد زير مي باشد :

        ·اندازه گيري براي اهداف صنعتي ( عيب يابي و بازرسي فني دستگاهها ) .

        ·اندازه گيري براي مشخص نمودن ميزان مواجهه كارگر .

        ·اندازه گيري براي آناليز فركانس .

        ·اندازه گيري براي كنترل ارتعاش .

ب - روش هاي اندازه گيري جهت دستيابي به نتايج روشن و قابل استفاده بر اساس اهداف اندازه گيري يكي از موارد زير مي باشد :

    ·روش اندازه گيري ارتعاش صنعتي : كاربرد اين روش به منظور هاي مختلفي صورت مي گيرد كه عيب يابي دستگاهها مهمترين آن است .

        ·روش اندازه گيري ارتعاش تمام بدن .

        ·روش اندازه گيري ارتعاش دست بازو .

        ·روش اندازه گيري ارزيابي حدود مواجهه كارگر .

        · دزيمتري ارتعاش .

ج اجرا :

        ·نقشه ساده محيط كار تهيه شود . اين نقشه لازم است دربرگيرنده موارد زير باشد :

- مقياس نقشه مشخص باشد .

- محل استقرار كليه منابع توليد كننده ارتعاش .

- محل توقف كارگران در معرض ارتعاش .

        · اطلاعات زير در برنامه ريزي اندازه گيري ارتعاش لازم است ثبت گردد :

-  ميانگين ساعت كار ماشين آلات بر حسب سال ، ماه و روز .

-  تعداد افراد شاغل بر روي هر يك ار منابع توليد كننده ارتعاش در هر شيفت .

-  مدت زمان ساعت كاري . اضافه كاري و بررسي گردش كار.

·تعيين نقاط اندازه گيري بر روي نقشه و اجراي آن در سالن در صورت نياز .

·هماهنگي با امور فني جهت بررسي اجمالي منابع توليد ارتعاش و سرويس دستگاهها جهت حذف منابع ثانويه ارتعاش .

·درصورتي كه اهداف كنترل ارتعاش مد نظر باشد ، علاوه بر موارد فوق نياز به جمع آوري اطلاعاتي چون مشخصات فني دستگاهها ، مشخصات فني سازه هاي بناي كارگاه و نيز مشخصات فوندانسيون محل نصب دستگاهها مي باشد .

·تعيين تاريخ روز و ساعت انجام اندازه گيري و اعلام آن به پيمانكار طرف قرارداد .

·در روز اندازه گيري به اين امر توجه شود كه هيچ دستگاهي خارج از دستگاههاي تعريف شده و روتين سالن به آن قسمت اضافه نشده باشد .

 

 

بخش سوم - شرايط جوي محيط كار :

الف - اهداف ارزيابي شرايط جوي محيط كار شامل موارد زير است :

·اندازه گيري براي مشخص نمودن ميزان استرس حرارتي كارگر .

·اندازه گيري براي مشخص نمودن مدت زمان كار استراحت كارگران در فرايندهاي داراي استرس گرمايي و سرمايي ( تعيين مدت زمان مواجهه ) .

·اندازه گيري براي مشخص نمودن ميزان راحتي افراد .

ب -  روش هاي اندازه گيري جهت دستيابي به نتايج روشن و قابل استناد بر اساس اهداف اندازه گيري شامل يكي از موارد زير مي باشد :

· WBGT

·HIS

ج - اجرا :

  ·نقشه ساده محيط كار تهيه شود . اين نقشه لازم است دربرگيرنده موارد زير باشد :

-  مقياس نقشه

-  محل استقرار دستگاهها خصوصا" دستگاههاي تاثير گذار در شرايط جوي .

-  محل توقف كارگران در معرض استرس بر روي نقشه .

·اطلاعات زير در برنامه ريزي اندازه گيري ارتعاش لازم است ثبت گردد :

-  ميانگين ساعت كار ماشين آلات تاثير گذار بر شرايط جوي بر حسب سال ، ماه و روز

-  تعداد افراد شاغل بر روي هر ماشين و در هر سالن در هر شيفت .

-  مدت زمان ساعت كاري . اضافه كاري و بررسي گردش كار .

·هماهنگي با امور فني جهت بررسي اجمالي منابع تاثير گذار و سرويس دستگاههاجهت حذف منابع تشديد كننده شرايط مطلوب .

·گرمترين و سردترين روزهاي سال طي حداقل سه سال گذشته از اداره هواشناسي اخذ و جهت اندازه گيري در بدترين شرايط آب و هوايي برنامه ريزي گردد .

·در روز اندازه گيري ثبت اطلاعات زير در مورد شرايط آب و هوايي محيط خارج كارگاه جهت پيش بيني هاي بعدي الزامي است :

-  درجه حرارت

-  فشار

- رطوبت

- نوع پوشش ابري منطقه

-  سرعت و جهت وزش باد

·مشاغل مورد ارزيابي با توجه به ميزان متابوليسم فعاليت هاي قابل انجام در سه گروه سبك ، متوسط و سنگين مشخص شود .

·در روز اندازه گيري ، فرايندهاي غير عادي از قبل شناسايي شده در صورت امكان از محيط حذف شوند.

بخش چهارم _ روشنايي :

الف - اهداف ارزيابي روشنايي محيط كار شامل موارد زير مي باشد :

        ·بررسي توزيع يكنواختي ميزان روشنايي محيط كار.

        ·مقايسه با استانداردها .

        ·تعيين ميزان درخشندگي و شدت روشنايي .

ب - روش ارزيابي روشنايي محيط كار باتوجه به نوع آرايش منابع روشنايي مصنوعي به دو صورت منظم و غير منظم انجام مي شود .

ج - اجرا :

·نقشه ساده محيط كار تهيه شود . نقشه بايد در بردارنده اطلاعات زير باشد :

- محل منابع روشنايي طبيعي ( پنجره ها ، نورگير ها و . )

- محل منابع روشنايي مصنوعي و نوع آنها

-  محل توقف كارگران

- سطوح بازتابش

·سطح انجام كار تعيين گردد .

·نوع شيفت و گردش كار تعيين گردد .

·نوع كار از نظر دقت مورد نياز دسته بندي شود .

·طريقه انتشار نور منابع مصنوعي مشخص شود .

بخش پنجم -آلاينده هاي شيمايي محيط كار ( گازها ، بخارها و گردوغبارها ):

الف - هدف از ارزيابي آلاينده هاي شيميايي محيط كار موارد زير مي باشد :

·انجام بررسي هاي تحقيقاتي .

·اندازه گيري و تعيين ميزان تماس كارگران با آلاينده هاي مختلف هوا اعم از فيزيكي ، شيمايي و بيولوژيكي .

·بررسي و تعيين ميزان موثر بودن روش هاي مختلف كنترل آلاينده هاي شيميايي محيط كار.

·بررسي كمي و كيفي وسايل آزمايشگاهي نمونه گير.

·ارزشيابي دستگاههاي آلاينده هواي محيط كار .

·بررسي و رسيدگي به شكايات وارده از طرف كارگران .

·حسن اجراي قوانين بهداشتي .

·تشخيص شرايط نامطلوب و غير ايمن و شناسايي منابع توليد آلودگي .

·تهيه اطلاعاتي در زمينه توزيع زماني تراكم آلاينده در حين فرايند هاي صنعتي .

ب - روش نمونه بـرداري از آلاينـده هاي هـواي محيط كار مطابـق اهـداف ذكر شده شامل موارد زير مي باشد:

·نمونه برداري از گازها و بخارات به دو روش مستقيم و غير مستقيم انجام مي پذيرد .

·نمونه برداري از گردوغبار با استفاده از پمپ نمونه برداري فردي و محيطي صورت مي پذيرد .

ج - اجرا :

·نقشه محيط كار تهيه شود . نقشه بايد در بردارنده اطلاعات زير باشد :

-  منابع آلوده كننده هوا و تعداد آنها .

-  محل استقرار كليه سيستم هاي تهويه ( طبيعي يا مكانيكي ) .

-  محل استقرار كارگران در محيط كار ( در صورتي كه اختلاف سطح وجود دارد ، ثبت شود ).

        نوع آلاينده ها مشخص شود .

    ساعت كاري منابع ، تعداد كارگران مورد مواجهه وتعداد كل كارگران حاضر در سالن ، شيفت كاري ، مدت زمان مواجهه و توزيع زماني آلاينده ها ثبت گردد .

        هدف نمونه برداري مشخص شود .

        هرگونه تغيير در مواد اوليه ، بينابيني و پروسه توليد با ذكرميزان تاثير گذاري آنها در پراكنش آلودگي ثبت گردد .

        از عملكرد صحيح سيستم هاي تهويه هوا اطمينان حاصل شود .

    هرگونه اشكال در دستگاههاي موجود كه موجب پراكنش غير معمول آلودگي در هواي محيط كارگاه مي شود لازم است رفع گردد ( در صورت عدم امكان تحقق اين امر موارد و ميزان تاثير گذاري آنها ثبت گردد ) .

&n...

نویسنده : نظام الدین منگلی زاده بازدید : 540 تاريخ : شنبه 16 شهريور 1392 ساعت: 1:57

آرشیو مطالب

نظر سنجی

در قانون پسماندهای پزشکی ایران مصوب 1383 در کدام ماده مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و بازیافت آنها ممنوع اعلام شده است؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :